Hỏi đáp pháp luật

Người dân sử dụng pháo hoa như thế nào là đúng quy định của pháp luật?

Người dân sử dụng pháo hoa như thế nào là đúng quy định của pháp luật?

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực. Đã quy định mới hơn về việc cho người dân được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp nhất định.
Người quản lý doanh nghiệp luôn luôn là người thành lập doanh nghiệp?

Người quản lý doanh nghiệp luôn luôn là người thành lập doanh nghiệp?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người quản lý doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp như sau.